Ukrainian Twinning Committee

The Ukrainian Twinning Committee initiatives recognize the historical and cultural connections between citizens of both the Kociv District and Smoky Lake Region. The immigrants from Ukraine in the early 1900s were influential in the development and progress of the Smoky Lake Region, and their historical efforts continue to benefit our community, businesses, and culture. By creating a Ukrainian Twinning Agreement, both the Kociv District and Smoky Lake Region can further support and collaborate with one another through cultural, social, and economic endeavors.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN KOSIV DISTRICT, IVANO-FRANKIVSKA OBLAST, UKRAINE AND SMOKY LAKE REGION, ALBERTA, CANADA

Recognizing the long cultural and historic connections and friendships that exist between citizens of Ivano-Frankivska Oblast and the Province of Alberta, recognizing the commitment shared in improving and sustaining the historic and cultural connections, Kosiv District and Smoky Lake Region enter into this memorandum of Understanding on Cooperation to work together to:

 

♦      support efforts to prepare and execute a Twinning Agreement between Kosiv District and The Smoky Lake Region;

♦      support opportunities for collaboration between private sector organizations by facilitating connections and direct introductions;

♦      facilitate opportunities for collaboration in the areas of education, culture, economics and social initiatives.

 

This Memorandum of Understanding on Cooperation will be for a period of five (5) years from the date of execution. Extension for any additional period will be at mutual written consent.

 

This Memorandum of Understanding on Cooperation will be signed in both Ukrainian and English, with both versions having equal standing.

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ МІЖ КОСІВСЬКИМ РАЙОНОМ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА ТА РЕГІОНОМ СМОКІ ЛЕЙК, АЛЬБЕРТА, КАНАДА

Визнаючи тривалі культурні та історичні зв’язки та дружбу, що існують між жителями Іванофраківщини та Альберти, визнаючи зобов’язання щодо покращення і збереження історичних та культурних зв’язків, Косівський район та Регіон Смокі Лейк укладають цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в наступних напрямах:

 

♦      докладання зусиль до підготовки та підписанню договору про побратимство між Косівським районом та Регіоном Смокі Лейк;

♦      підтримування можливості для співпраці між організаціями приватного сектору шляхом сприяння встановленню зв’язків та прямих контактів;

♦      сприяння більш широким можливостям для співпраці в сферах освіти, культури, економіки та громадських ініціатив.

 

Цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці є чинним протягом 5 (П’ять) років з моменту його підписання. Продовження його дії на додатковий термін здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 

Цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці укладається у двої примірниках на українській та англійській мовах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Facebook Link

Never Miss A Thing

Stay connected with the latest events and news in Smoky Lake! Follow our Facebook page to stay updated on exciting local happenings, community gatherings, and engaging activities. Join our vibrant Smoky Lake community.